Secuencia progreso emisión certificado

3.Acreditar Identidade

Tras ler as configuracións previas e configurar o seu navegador (paso 1) y completar a solicitude do seu certificado (paso 2), xa estará en posesión do seu Código de Solicitude. Para continuar, o solicitante e futuro titular do certificado deberá acudir persoalmente a unha Oficina de Rexistro para acreditar a súa identidade.

Se por calquera circunstancia non puidera facelo persoalmente, poderá ir unha terceira persoa no seu nome. pero se lle esixirá a previa lexitimación da súa sinatura do contrato ante notario.

Máis información sobre a lexitimación de sinatura ante notario

Pódese solicitar un certificado de representación de persoas físicas?

Documentación necesaria para acreditar identidade:

O solicitante do certificado deberá presentarse nunha das nosas Oficinas de ReXistro con:

  • Ciudadano de nacionalidad española:
    • El código de solicitud que le ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico y
    • El Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné de conducir.
  • Ciudadano extranjero:
    • El código de solicitud que le ha sido remitido a su cuenta de correo electrónico y
    • Documento Nacional de Identificación de Extranjeros o el Certificado de Ciudadano de la Unión donde conste el NIE junto con Pasaporte o documento de identidad de país de origen.

Onde pode acreditar a súa identidade?

A FNMT habilitou máis de 2.400 Oficinas de Rexistro distribuídas por todo o territorio nacional. Entre as oficinas de Rexistro están dispoñibles as oficinas da Seguridade Social e as Delegacións e Administracións da AEAT..

NOTA: Nas oficinas da Aeat requírese cita previa. Pode atopar o enlace en www.agenciatributaria.es.

Para a súa comodidade, pode vostede facer uso do noso servizo de localización das OFICINAS MÁIS PRÓXIMAS..

Se se atopa no estranxeiro, poderá dirixirse ás Oficinas Consulares de carreira de España no estranxeiro, non sendo posible nos rexistros aduaneiros.

Fecha y Hora Oficial

 

 

Información Destacada

Ir a la página de Configuración del navegador para obtener o renovar el Certificado.

Banner Utilidad de Firma y Verificación

Soporte Técnico